Parkering, lastning och lossning

Föreningens garageplatser/parkeringsplatser är inte knutna till lägenheten. Om det inte finns lediga platser kan du ställa dig i kö. Regler för tilldelning och innehav finns beskrivna nedan. Kontakta förvaltaren för att ställa dig i kö. Kontaktinfo.

1-timmesparkering / avgiftsparkering
Nedl_110509_119_wwwFör kortare parkering finns 1-timmesparkeringar utanför varje garageinfart. Där kan du stå utan att betala avgift i upp till 1 timme. OBS! med P-skiva.

För längre parkering finns särskilda platser utefter områdets västra sida mot Sollentunavägen. Dessa används även som besöksparkering och är avgiftsbelagda. Biljettautomat finns vid Gröna huset med uppgift om avgift/timme och tider. P-platser och övrigt område övervakas av anlitad entreprenör, se
Jour / Felanmälan. Föreningen har ingen speciellt markerad handikapp P-plats varför de som har ett gällande handikapptillstånd har rätt att parkera utan avgift på markerade avgiftsbelagda platser.

Lastning och lossning
Inom området och utanför markerade ytor kan du i samband med in- och urlastning parkera max 10 min. Parkeringen övervakas av entreprenör, se
Jour / Felanmälan, som gör regelbundna besök för att kontrollera att bestämmelserna efterföljs. Behövs längre tid för lastning/lossning exempelvis vid in- eller utflyttning, kontakta fastighetsskötaren, se Kontaktinfo för separat tillstånd.

Regler för tilldelning och innehav av garageplatser 
Reglerna för tilldelning av garage och p-platser syftar till att en rättvis fördelning sker av platserna i föreningens varmgarage samt till att minimera hyresförluster genom outhyrda platser. Med ”lägenhet” förstås boende som är skrivna på lägenhetens adress och är registrerad(e) bilägare/förare av tjänstebil/leasingbil eller har bil i rörelse för eget bruk (bilar som ej används för eget bruk, berättigar ej till garageplats).


Regler för tilldelning av garageplats/p-plats

 • Anmälan till kön förses med datum och klockslag.
 • Plats i kön ges prioritet 1 eller 2 enligt följande:
 •   Prio 1: - lägenhet som saknar plats i kön eller önskar byte av befintlig plats till annan plats
 •   Prio 2: - lägenhet som redan har en eller flera platser och önskar ytterligare plats 
 • Ledig plats erbjuds i följande prioritetsordning:
 •   a/ köande med prioritet 1 och längst kötid
 •   b/ köande med prioritet 1 och näst längst kötid, köande tre med prioritet 1,... etc.
 •   c/ köande med prioritet 2 och längst kötid
 •   d/ köande med prioritet 2 och näst längst kötid, köande tre med prioritet 2,... etc.
 • Lägenhet kan vid samma tillfälle endast stå i kö för en garageplats. Plats kan endast hyras ut till person som är skriven på lägenhetens adress och är registrerad bilägare (enligt ovan).
 • Plats i kön förverkas inte om lägenhetsinnehavare tackar nej till plats som erbjuds.
 • Antal platser per lägenhet begränsas av tillgången på platser och antalet registrerade bilar i familjens ägo, dock max 2 platser per lägenhet.
 • Typ av fordon är inte begränsat men hänsyn måste tas till garagegrannars möjlighet att ta sig i och ur sina bilar.
 • Vid flytt inom föreningen behåller man sin plats i kön.
 • Garageplats kan tillfälligt upplåtas åt annan men andrahandsuthyrning av garageplats är inte tillåten. Lägenhet som inte längre är registrerad bilägare skall återlämna plats i kön.
 • Garageplats följer ej lägenheten vid försäljning.
 • Garagekön administreras av förvaltningskontoret, se Kontaktinfo.


Regler för innehav av garageplats: (gäller i tillämpliga fall även uteplats)
Enligt kontrakt gäller följande regler för innehav av garageplats:

 • Uppställningsplats får inte uthyras i andra hand
 • Uppställningsplats får inte användas som förråd
 • Brandfarliga ämnen får inte förvaras på uppställningsplatsen. Vidare skall hyresgästen uppmärksamma och följa de regler, som tid till annan, gäller för förvaring av brandfarliga ämnen och vätskor. Se avsnitt "Förvaring i flerfamiljshus och gemensamma utrymmen" i MSBs broschyr. Brandfarliga vätskor i hem och fritidsmiljö För gaser se broschyr "Gasol för hem- och fritidsmiljö" och avsnitt "Förvaring i flerbostadshus".
 • Tomgångskörning är förbjuden
 • Biltvätt och spolning är förbjuden
 • Hyresgästen får inte utföra reparations- och underhållsarbeten på fordonet som är störande eller medför intrång på annans uppställningsplats eller annat utrymme
 • Hyresgästen får inte heller utföra arbeten som medför risk för brand eller annan fara för fastigheten eller annans egendom
 • Hyresgästen svarar för att omgående vidta nödvändiga och lagstadgade åtgärder i fall av spill av miljöfarliga ämnen
 • Hyresgästen svarar för och bekostar renhållning av biluppställningsplatsen vid rengöring av spill efter olja, drivmedel eller dylikt
 • Försummar hyresgästen sin rengöringsplikt kommer föreningen att anlita städning på hyresgästens bekostnad efter skriftlig anmodan
 • Hyresvärden har rätt till tillträde till biluppställningsplatsen för utförande av erforderliga reparations- och underhållsarbeten
 • Hyresvärden svarar ej för övervakning av biluppställningsplats och avsäger sig allt ansvar för skadegörelse på, eller stöld av fordonet eller däri förvarad egendom